INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 

  1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest Samorządowy Żłobek w Jedliczu, ul. Rejtana 38c, 38-460 Jedlicze, e-mail: zlobek@jedlicze.pl
  2. Wżłobkuwyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować w wszelkich sprawa związanych Pani/Pana oraz dziecka danymi. Jest nim Pan Patryk Filip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:liwerbeg@onet.pl
  3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:zapewnieniu dziecku prawidłowej opieki w Żłobku. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zawarcia oraz realizacji umowy dot. świadczenia usługo przez żłobek. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z, którymi Administrator podpisał umowę powierzenia danych osobowych np. podmioty doradcze, obsługujące żłobek w zakresie ekonomiczno-administracyjnym
  2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
  3. Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów ustawowych, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie jest to ograniczone innymi zapisami prawnymi.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3 jest wymogiem ustawowym oraz niezbędnym do zawarcia umowy.Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy o świadczenie usług przez żłobek.
  7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.